«آسمان یادآور میش‌مرغ بود.» این را قدیمی‌های بوکان می‌گویند؛ آنها که پرواز دسته‌های بزرگ میش‌مرغ در آسمان منطقه را به یاد دارند و خاطره کودکی…