بر اساس دستوالعمل طرح مدیریت و اقدام ملی حفاظت از میش‌مرغ (مصوب معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، 1396) ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو در ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ شناخته شده­‌اند:

 • ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﺧﯿﻞ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
 • ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﺼﻞ ﺟﻮﺟﻪآوری (ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﻣﺎدهﺳﺎزي اراﺿﯽ، ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و…)
 • ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎري از ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮاران اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ ﻣﯽ­ﮔﺮدد.
 • ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪ
 • ﻃﻌﻤﻪ‌ﺧﻮاران ﻃﺒﯿﻌﯽ

اهم فازهای اجرایی پیش‌بینی شده در این پروژه بر مبنای فهرست 12 گانه اقدامات حفاظتی با اولویت بالا در طرح مدیریت و برنامه عمل ملی حفاظت از میش مرغ (صفحات 5 و 6)، استخراج شده است که به عنوان اهداف کلی در دستور کار قرار دارند:

 1. شناسایی ساز و کاری برای باقی گذاشتن نوارهای میش مرغ
 2. کنترل طعمه‌خواران به ويژه سگ، روباه، کلاغ، رت‌ها و راسوها
 3. برآورد دقيق جمعيت به شيوه‌های مختلف علمی
 4. مديريت پسماند در زيستگاه‌ها
 5. آموزش و آگاهی‌رسانی به ويژه در مجامع عمومی از قبيل نماز جمعه و رسانه‌های محلی
 6. برقراری وضعیت فوق‌العاده و پايش فشرده در دوره زادآوری

در انطباق با اهداف کلی یاد شده، چهار دستاورد تعریف و فعالیت‌های زیر با عنوان اهداف جزئی در این طرح مدنظر قرار دارند.

>شایان ذکر است کلیه فعالیت‌ها با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و مشارکت اداره حفاظت محیط زیست بوکان اجرایی خواهند شد.

1. ایجاد گروه محلی مدافع میش مرغ

فعالیت 1- تشکیل گروه محلی حامیان میش مرغ با استفاده از افراد فعال و علاقه‌مند ساکن روستاهای دشت سوتاو بوکان
فعالیت 2- آموزش و توانمندسازی تشکل محلی و تربیت تسهیلگر بومی
فعالیت 3- حمایت از تشکیل صندوق حمایت از میش مرغ

2. جلوگیری از کاهش جمعیت میش مرغ

فعالیت 1- انتخاب و آموزش قرقبان‌های بومی به منظور پایش عرصه برای کمک به محیط‌بانان
فعالیت2- همکاری با کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در پایش آشیانه‌ها
فعالیت 3- شناسایی و حفاظت از آشیانه‌های میش مرغ توسط گروه محلی

3. شناسایی راهکار مناسب برای باقی گذاشتن نوارهای میش مرغ

فعالیت1- پیگیری ساز و کاری برای خریداری محصول سرپا، اجاره اراضی کشاورزی و اجرای طرح‌های تشویقی
فعالیت 2- طبقه‌بندی ذی‌نفعان و شناسایی افراد محلی کلیدی و آموزش و آگاهی‌رسانی برای جلب مشارکت کشاورزان
فعالیت 3- شناسایی و امکان‌سنجی ظرفیت‌های اکولوژیکی منطقه در راستای اجرای فعالیت کشاورزی پایدار (با حداقل‌رسانی و حذف سم و کود) در مزارع پایلوت با داوطلبان محلی
فعالیت 4- شناسایی و امکان‌سنجی ظرفیت‌های موجود جهت ایجاد معیشت مکمل سازگار با دانش بومی مانند توسعه گردشگری، صنایع دستی و…

4. مدیریت جمعیت طعمه‌خواران در زیستگاه

فعالیت 1- جلب مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت پسماند در منطقه
فعالیت 2- شناسایی ساز و کاری برای مدیریت جمعیت طعمه‌خواران به ویژه سگ، روباه، کلاغ، رت‌ها با استفاده از جلب مشارکت مسئولین محلی

جدول فهرست دستاوردها و فعاليت‌ها
جدول فهرست دستاوردها و فعاليت‌ها

لازم به توضیح است، 12 فعالیت تعریف شده در جدول بالا، طی 24 اقدام اجرایی، اهداف کلی و جزئی این پروژه را پوشش خواهند داد.

جدول زمان‌بندی اقدامات اجرایی
جدول زمان‌بندی اقدامات اجرایی