تیم پروژه متشکل از اعضای کانون گردشگران طبیعت ایران، در همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی و اداره حفاظت محیط زیست بوکان می‌باشد هدایت و اجرای اقدامات پروژه را در دستور کار دارد.

همچنین انجمن محلی ژینبانان سروشت بوکان به عنوان تیم همکار پروژه در اقدامات اجرایی مشارکت خواهد داشت.

حامیان مالی پروژه