پروژه «استقرار روش‌های حفاظت مشارکتی توسط جوامع محلی به منظور حفاظت پایدار از میش‌مرغ در آخرین زیستگاه این پرنده در ایران، روستاهای پیرامون دشت سوتاو بوکان» با شماره IRA/CCA-GSI/2019/39(261) توسط «کانون گردشگران طبیعت ایران» و با حمایت دفتر کمک‌های خرد جهانی (SGP) سازمان ملل متحد آغاز به کار کرده است.

این پروژه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، اداره حفاظت محیط زیست بوکان، شورای روستاهای محدوده زیستگاه و جامعه محلی نسبت به پیاده‌سازی بخشی از اقدامات اجرایی با اولویت بالا، بر اساس مفاد طرح مدیریت و برنامه عمل ملی حفاظت از میش مرغ، فعالیت نماید.

محل پروژه

هم اﮐﻨﻮن دﺷﺖ «ﺳـﻮﺗﺎو» ﺑﻮﮐﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯿﺶﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺧـﻮد ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎه این ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎدر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﻮﺗﺎو ﯾﮏ ﭘﻬﻨﻪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮری ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 4800 ﻫﮑﺘﺎر را در روﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻣﯿﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﮐﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، دﺷﺖﻫﺎی اﺳﺘﭙﯽ ﺑﻮﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﯿﺶﻣﺮغ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﻋـﻼم ﺷـﺪه که ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺤـﻞ ﺗﺠﻤـﻊ و زادآوری ﻣـﯿﺶ ﻣـﺮغ در اﯾـﺮان شناخته میشود. از این رو دشت سوتاو به عنوان منطقه اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

اهداف پروژه

هدف اصلی پروژه جلوگیری از کاهش جمعیت میش مرغ در زیستگاههای بوکان به طوری که جمعیت با تکیه بر اقدامات عاجل مدیریتی و مشارکتی پیشبینی شده در طرح مدیریت و برنامه عمل ملی حفاظت از میش مرغ، زیستمندی و بقا داشته باشد.