مدیر پروژه مشارکتی حفاظت از میش‌مرغ تخصیص شماره اورژانس و تلاش برای تبدیل این گونه در معرض خطر انقراض به یک نماد محلی را از…